Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 9 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 45
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trần Ngọc Ngoạn: Tài chính cho tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu và Nguyễn Thị Minh Phương: Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra.
Võ Thị Minh Lệ và Nguyễn Bình Giang: Các nhân tố ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước ở lưu vực sông Mê Công và giải pháp.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Trần Mạnh Tảo: Thách thức an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Anh Tuấn: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc: Thực trạng và giải pháp.
Phạm Xuân Hoan: Đổi mới cơ chế tài chính hướng tới nền giáo dục đại học tiên tiến, tự chủ.
Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Mậu Dũng và Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh: Nghiên cứu so sánh giữa doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc.
Phạm Bảo Dương và Hà Thị Thanh Mai: Sự tham gia của cộng đồng các dân tộc trong các chương trình giảm nghèo ở vùng miền núi phía Bắc.

File