Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2019

  • Ngày 14/04/2022
  • Hit 42
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Thị Hồng Minh: Tác động của Brexit  tới ngành công nghiệp chế tạo của Vương quốc Anh.

Lê Đăng Minh và Lưu Ngọc Trịnh: ODA của Nhật Bản cho các nước ASEAN đầu thế kỷ XXI.

Lại Lâm Anh: Phát triển ngành công nghiệp ô tô của Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Phạm Mạnh Hùng: Giải pháp của Hàn Quốc trong phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao và hàm ý cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Bắc: Những cách tiếp cận cơ bản và thách thức của chủ nghĩa dân túy.

Đặng Hoàng Hà: Đấu tranh chống khủng bố ở Đông Nam Á và một số hàm ý chính sách.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Hiền: Định hướng hoàn thiện chính sách FTA của Việt Nam đến năm 2030 và một số giải pháp.

File