Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 17
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Khương Duy: Tài chính, tiền tệ thế giới 2015 và triển vọng 2016: Một số hàm ý cho Việt Nam.
Lưu Ngọc Trịnh: Brexit: Tác động và hàm ý cho ASEAN.
Trần Quang Minh và Trần Minh Nguyệt: Công nghiệp văn hóa Đài Loan: Thực trạng phát triển và vai trò.
Bùi Đại Dũng và Ngô Minh Nam: Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tỷ trọng hàng hóa công thuần trong chi tiêu của chính phủ một số nước.
Trần Thị Lan Hương: Tài nguyên nước cho phát triển kinh tế của Zimbabwe.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Tình: Quản lý nhà nước đối với ODA ở Việt Nam trong hai thập kỷ qua.
Hoàng Văn Hải: Thúc đẩy tư duy doanh nghiệp cho nông dân: Giải pháp chiến lược để xây dựng nông thôn mới bền vững ở Việt Nam.
Võ Xuân Vinh và Đặng Bửu Kiếm: Tác động của việc thay đổi tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục quỹ FTES đến giá và khối lượng giao dịch – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File