Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 6 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 31
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Nhung: Thực trạng an ninh và thể chế quản lý nguồn nước ở Lào.

Đoàn Thị Kim Tuyến: Tài nguyên nước và quản lý an ninh nguồn nước của Campuchia.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng: Trí tuệ nhân tạo và tác động đến một số khía cạnh của quan hệ quốc tế.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Đỗ Đình Mỹ – Ngô Thị Mỹ – Trần Nhuận Kiên: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam.

Đào Thị Phương Liên: Lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và một số đề xuất.

Đỗ Thị Tươi: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với thù lao lao động tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trình độ thấp ở Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Hội thảo khoa học: “Trật tự kinh tế thế giới mới: Sự hình thành và những yếu tố tác động”.

  • Thông báo: Thay đổi Hội đồng Biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới.

File