Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 5 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 37
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Xuân Long – Hoàng Lan Chi: Những lý luận gắn kết khoa học – công nghệ và kinh tế phù hợp với các nước đang phát triển.

Trần Minh Nguyệt: Đô thị thông minh ở Thái Lan: Bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Phạm Trần Hoàng Phương: Chủ nghĩa đa phương nước nhỏ: trường hợp hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Hà Văn Hội – Bùi Hồng Cường: Phát triển ngành logistics trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

Tô Thế Nguyên – Đỗ Trường Lâm: Các yếu tố quyết định canh tác chè hữu cơ của các nông hộ ở Việt Nam.

Lê Đăng Minh – Lưu Ngọc Trịnh: Tác động đến kinh tế Việt Nam của đại dịch Covid-19 toàn cầu.

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Covid-19: Thế khó của Trung Quốc và nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

  • Thông báo: Thay đổi Hội đồng Biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới.

File