Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 4 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 32
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Lại Cao Mai Phương: Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông đến giá trị vốn hóa chứng khoán: Bằng chứng thực nghiệm tại các thị trường chứng khoán mới nổi và cận biên giai đoạn 2008 – 2018.

Lê Thị Ái Lâm và Bùi Hà Phương: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dược.

Trần Văn Hưng, Võ Thị Ngọc Liên và Lê Nguyễn Bình Minh: Kinh nghiệm xây dựng quan hệ lao động và giải quyết đình công của một số quốc gia trên thế giới.

Bùi Việt Hưng và Đào Thị Phương Liên: Chuỗi cung ứng ngắn hạn sản phẩm nông sản tại Ba Lan: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Quân: Quan hệ đồng minh Philippines – Mỹ có bị hủy bỏ.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Phúc Hải, Hồ Đình Bảo và Trần Toàn Thắng: Khung chính sách gắn kết khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại Việt Nam.

Vũ Văn Hùng và Hồ Kim Hương: Nghiên cứu tác động của giáo dục và đào tạo đến thu nhập hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

File