Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 6 – 2019

  • Ngày 14/04/2022
  • Hit 22
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Bùi Ngọc Sơn: Triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2020: Tăng trưởng giảm tốc năm 2019 và nguy cơ khủng hoảng.

Phạm Thái Quốc: Đánh giá tiến triển trong thực hiện “Sáng kiến Vành đai, Con đường” giai đoạn 2013 – 2018.

Nguyễn Hồng Thu: Thương mại điện tử của Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng: Xu hướng quân sự quốc phòng trên thế giới trong mười năm tới và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

Nguyễn Vũ Tùng: Các nhân tố thách thức đối với hợp tác ASEAN trong thời gian tới.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Hồng Tâm – Ngô Quang Trung: Việt Nam và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung – Mỹ với việc thu hút đầu tư nước ngoài và đối sách của Trung Quốc.

File