Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 6 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 31
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phạm Hồng Chương và Kenichi Ohno: Những vấn đề cơ bản trong chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và chính sách liên kết: So sánh quốc tế và hàm ý cho Việt Nam.

3

Bùi Thị Hằng Phương: Đánh giá tác động tạo lập và chuyển hướng thương mại của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản.

17

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Nga: Cách mạng công nghiệp và sự ra đời của các “quyền con người mới”.

30

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Ngô Xuân Bình: Nhận diện cơ hội và thách thức trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Ấn Độ.

39

Nguyễn Thu Nga và Đinh Hồng Linh: Sử dụng phương pháp phi tham số trong đánh giá hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

49

Phạm Thị Huyền và Vũ Thu Trang: Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.

61

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 6 – 2018 và triển vọng.

 73

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

76

File