Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 3 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 19
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Xuân Long và Hoàng Lan Chi: Thời cơ và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với các nước phát triển và Việt Nam.

3

Nguyễn Hồng Nhung: Chương trình GMS của ADB: 25 năm phát triển và vai trò của các nhà tài trợ.

10

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Đinh Công Tuấn: Về chiến lược an ninh quốc gia mới năm 2017 của Hoa Kỳ.

21

Hoàng Thế Anh: Nhận diện tư duy “chiến lược” của Trung Quốc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

32

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Đoàn Ngọc Phúc: Ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết ở Việt Nam.

46

Vũ Trí Dũng: Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công trong các cơ quan hành chính địa phương trên địa bàn Hà Nội.

THÔNG TIN – THAM KHẢO

57

  • Cơ cấu tổ chức của Quốc vụ viện Trung Quốc trong chỉ đạo phát triển kinh tế.
  • Tình hình thị trường thế giới và Việt Nam tháng 2 và tháng 3.

66

74

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

76

File