Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 2 – 2018

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 45
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Trần Minh Trí: Tài chính – tiền tệ thế giới năm 2017 và triển vọng 2018.

3

Võ Thị Minh Lệ: Hợp tác kinh tế của Trung Quốc với Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng.

17

Hoàng Thị Hồng Minh: Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam.

29

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng: Chính trị và an ninh thế giới năm 2017: Những chuyển dịch chiến lược và tác động.

38

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hoàng Long: Yếu tố thúc đẩy và cản trở vay tiêu dùng và hàm ý cho việc xây dựng thương hiệu của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

48

Vũ Đức Hiếu: Những yếu tố tác động và quyết định việc đi học của trẻ em ở Việt Nam.

THÔNG TIN – THAM KHẢO

60

  • Kinh tế châu Âu năm 2017.

71

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

77

File