Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 3 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 20
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Bùi Ngọc Sơn: Một số nhân tố tác động tới kinh tế toàn cầu đến năm 2020.
Đặng Thị Phương Hoa: Một số hình thức khu kinh tế liên doanh tại Mỹ.
Võ Xuân Vinh – Dương Huỳnh Anh: Nền kinh tế phi chính thức ở các quốc gia mới nổi: Quy mô và ảnh hưởng.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng: Những thách thức đối với châu Âu trong cuộc khủng hoảng di cư và tị nạn hiện nay: Từ lý thuyết đến thực tiễn.
Đỗ Huy Hà: Phát triển công nghiệp quốc phòng Việt nam theo hướng lưỡng dụng công nghệ và sản phẩm.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Huỳnh Thế Nguyễn: Môi trường đầu tư FDI của ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh.
Đặng Tùng Lâm – Hoàng Dương Việt Anh – Dương Nguyễn Minh Huy: Nhà đầu tư nước ngoài và đồng biến động giá cổ phiếu.
Nguyễn Minh Ngọc: Phát triển khu công nghệ cao thúc đẩy hình thành hệ thống đổi mới khu vực: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho khu công nghệ cao Đà Nẵng.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File