Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 3 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 31
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Đức Thành và Hoàng Xuân Diễm: Khuynh hướng và đặc điểm của di cư quốc tế trong hai thập kỷ gần đây.
Trần Thị Ngọc Quyên: Khung chính sách đầu tư phát triển bền vững.
Hoàng Xuân Long: Nguyên nhân tụt hậu của các nước đang phát triển so với các nước phát triển về quan hệ gắn kết khoa học và công nghệ với sản xuất.
Nguyễn Mạnh Hùng: Điều chỉnh chính sách tăng trưởng của Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Một vài nét cơ bản về cục diện chính trị quốc tế năm 2013.
Trần Khánh: Xu hướng tái cân bằng chiến lược về quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á từ cuối thập niên đầu thế kỷ XXI.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trần Minh Tuấn và Bùi Kim Thanh: Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán ở một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam.
Vù Hùng Cường: Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại: Thông lệ quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam.
Trần Hà Minh Quân: Giải pháp phát triển hệ thống thương mại cà phê bền vững ở Việt Nam.

File