Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 2 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 39
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Hồng Nhung và Võ Quang Toàn: Thương mại và đầu tư quốc tế năm 2013 và triển vọng 2014.
Trần Văn Tùng và Nguyễn Thị Thìn: Hợp tác song phương, đa phương trên thế giới.
Lã Thị Thanh Bình:  Quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về khu vực kinh tế “phi công hữu” và một vài gợi ý đối với Việt Nam.
Nguyễn Việt Khôi và Nguyễn Xuân Biều:  Hoạt động hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp tại Đài Loan.
Nguyễn Bình Giang: Điều chỉnh chính sách kinh tế của Malaysia sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.
Vũ Bá Thể và Lưu Ngọc Trịnh: Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở Philippines sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Hoàng Khắc Nam: Thuyết Phụ thuộc dưới góc độ quan hệ quốc tế.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Đỗ Đức Định: Việt Nam – Mỹ: Từ bình thường hóa đến đối tác toàn diện.
Bùi Quang Bình: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

File