Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 1 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 61
  • Tác giả iwep

THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM MỚI 2014

Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững.

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Mạnh Hùng: Kinh tế thế giới năm 2013 và triển vọng năm 2014.
Nguyễn Bình Giang và Phạm Thị Thanh Hồng: Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của Nhật Bản sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.
Phạm Thị Thanh Bình: Chính sách của Chính phủ Malaysia đối với khu vực kinh tế nhà nước sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.
Nguyễn Thị Hiền và Lưu Ngọc Trịnh: Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở Thái Lan sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.
Phạm Thái Quốc và Phan Anh Tuấn: Về vai trò của chế độ công hữu ở Trung Quốc.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Trần Đức Huy và Nguyễn Thắng: Bài học từ Mùa xuân Ả Rập ở Bắc Phi – Trung Đông.
Nguyễn Hồng Bắc: Cải cách chính trị ở Myanmar.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trần Minh Tuấn và Bùi Thanh: Nâng cao tính minh bạch trong công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nguyễn Mạnh Tuân và Phan Đại Thích: Một số điều kiện kinh tế vĩ mô và tiền đề áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu ở Việt Nam.

File