Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 2 – 2019

  • Ngày 14/04/2022
  • Hit 25
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Thị Thanh Huyền và Trần Nhuận Kiên: Các yếu tố tác động đến FDI của Hàn Quốc vào châu Á.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Hoàng Khắc Nam: Biến động chính trị thế giới và khu vực từ 2009 đến nay.

Hoàng Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thơ: Biến động văn hóa trên thế giới những năm gần đây.

Nghiêm Tuấn Hùng: Một số đánh giá tình hình chính trị thế giới năm 2018.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Quang Thái, Hoàng Thị Chinh Thon và Phạm Văn Long: Một số vấn đề của Chương trình Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam – Nhật Bản nhìn từ khía cạnh cấu trúc thị trường.

Nguyễn Đăng Minh và Nguyễn Đăng Toản: Ra quyết định quản trị doanh nghiệp nhà hàng theo tư duy quản trị tinh gọn.

Hoàng Thanh Tuyền: Giới tính của giám đốc và đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Hội thảo khoa học: “Thế giới mười năm sau Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 – 2019”.

File