Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 12 – 2023

  • Ngày 19/02/2024
  • Hit 130
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Lê Hà Thanh, Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Thu Trang và Mai Hà Thanh Uyên: Kinh tế tuần hoàn tài nguyên nước và tái sử dụng nước: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Nguyễn Đình Hoà và Lê Xuân Sang: Chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam.

Lê Thị Hồng: Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ của một số quốc gia và khu vực: Kinh nghiệm cho Việt Nam.

Phạm Thu Hằng: Tác động của phân cấp tài khóa, chất lượng thể chế đến phát thải khí CO2: Nghiên cứu thực nghiệm cho nhóm quốc gia đang phát triển.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Kiều Thanh Nga: Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây ở châu Phi qua cuộc đảo chính ở Niger.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Quang Tuấn và Trần Thị Hoa Thơm: Cơ chế chính sách tài chính ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Phùng Thái Minh Trang: Ảnh hưởng của nhận thức chống tham nhũng đến lựa chọn loại hình công ty để vào làm việc.

 

 

File