Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới

  • Ngày 06/03/2024
  • Hit 94
  • Tác giả iwep

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ MỚI

Tập thể tác giả:

TS. Phí Vĩnh Tường (Chủ biên)

TS. Trần Thị Vân Anh

TS. Trần Thị Hà

ThS. Trần Thị Cẩm Trang

ThS. Hoàng Thị Hồng Minh

ThS. Nguyễn Đình Ngân

ThS. Nguyễn Trần Minh Trí

ThS. Trần Văn Hoàng

 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh quốc tế mới

1.1. Các khái niệm, nội hàm về phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh quốc tế mới

1.2. Chỉ tiêu đo lường sự phát triển của doanh nghiệp

1.3. Bối cảnh và xu thế quốc tế

Chương 2: Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới 2011 – 2020

2.1. Tổng qua sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam

2.2. Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam

2.3. Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt Nam

2.4. Ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế mới đến sự phát triển của doanh nghiệp

2.5. Đánh giá chung

Chương 3: Chính sách phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới

3.1. Xu hướng quốc tế hoá và hợp tác phát triển của khu vực giai đoạn mới

3.2. Quan điểm, định hướng phát triển doanh nghiệp Việt Nam

3.3. Khuyến nghị chính sách phát triển doanh nghiệp Việt Nam

Kết luận

 

File