Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 12 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 42
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Trương Hoàng Diệp Hương: Kinh nghiệm quản lý và phát hành tiền điện tử tại các quốc gia châu Âu.
Vũ Nhật Quang: Vai trò của Nhà nước trong tạo lập thể chế ở Singapore.
Nguyễn Đắc Hưng: Thao túng tiền tệ: Một số vấn đề của thế giới và liên hệ với Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Vũ Vân Anh: So sánh năng lực phát triển công nghệ độc lập và khả năng ứng dụng vào quân sự giữa các nước lớn trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0.
Hoàng Thế Anh: Kịch bản cân bằng của Việt Nam trong cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sau đại dịch COVID-19.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Đỗ Quỳnh Anh và Lê Quốc Hội: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến giảm nghèo ở Việt Nam.
Chu Phương Quỳnh và Nguyễn Việt Anh: Cải cách độc quyền nhà nước trong ngành điện Việt Nam.
Trần Thị Hà: Tác động của giá dầu đến chi tiêu chính phủ của Việt Nam.

File