Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 1 – 2021

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 70
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Thị Hồng Minh: Chính sách phát triển công nghiệp chế tạo: Thực tiễn ở một số nước và hàm ý cho Việt Nam.

Đặng Thái Bình, Nguyễn Thị Hiên: Áp dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Ấn Độ.

Lê Thanh Hà: Phân tích tác động của rủi ro chính sách trong nền kinh tế có lạm phát xu hướng thay đổi.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Phạm Thái Quốc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Mai Chi: Tương lai của chiến tranh đến năm 2030 dưới góc nhìn của người Mỹ.

Tôn Sinh Thành: Ấn Độ điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trần Thị Phương Dịu, Hoàng Hải Ninh và Nguyễn Thanh Thảo: Chi phí lao động và giải pháp giảm chi phí lao động cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Phạm Mỹ Duyên: Hoàn thiện các chính sách xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trên lĩnh vực xã hội tại Việt Nam.

File