Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 12 – 2019

  • Ngày 13/04/2022
  • Hit 28
  • Tác giả iwep

MỤC LỤC

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phạm Tiến: Luận về mô hình nhà nước kiến tạo phát triển: Khái niệm, đặc trưng cơ bản và thực tế áp dụng.

Võ Thị Minh Lệ và Võ Hà: Cách tiếp cận an ninh nguồn nước đối với một quốc gia.

Lê Kim Sa: Xây dựng khung phân tích mối quan hệ giữa tầng lớp trung lưu và tăng trưởng kinh tế.

Đinh Công Tuấn và Đinh Công Hoàng: Các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc qua 70 năm phát triển (1949 – 2019).

Đoàn Thị Kim Tuyến: Kinh nghiệm của một số nước trong ứng dụng kinh tế học hành vi và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Hồng Quân: Chính sách và hành động của Trung Quốc hiện nay trên biển Đông – Ứng phó của Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Khánh Huyền, Trịnh Công Minh và Vũ Thị Thúy Nga: Ứng dụng VAR xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Tổng mục lục Tạp chí Những vẫn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới năm 2019.

File