Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 1 – 2020

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 13
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Lan Chi, Hoàng Xuân Long: Một số phân tích về các chương trình, dự án khoa học và công nghệ quốc gia trọng điểm ở Trung Quốc.

Bạch Ngọc Thắng: Ảnh hưởng của tổ chức công đoàn đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng: Nhìn lại tình hình chính trị và an ninh thế giới năm 2019.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trần Thị Hà: Tác động của tỷ giá đến xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản: Tiếp cận góc độ ngành.

Đỗ Thị Tươi: Vai trò của công đoàn cơ sở đối với tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn Hà Nội.

Trần Văn Hưng, Lê Nguyễn Bình Minh: Đình công tự phát tại các doanh nghiệp FDI: Nghiên cứu các doanh nghiệp FDI                    của Đài Loan và Hàn Quốc tại Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO

Hội nghị Tổng kết công tác Tạp chí năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và Hội thảo “Định hướng phát triển Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới đến năm 2025”.

File