Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 12 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 13
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Phạm Anh Tuấn: Tình trạng lạm phát thấp của kinh tế thế giới giai đoạn 2014 – 2016: Thực trạng, nguyên nhân và hàm ý cho Việt Nam.

3

Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Thành Trung, Phan Thanh Thảo và Lê Văn Nam: Bộ ba bất khả thi: Thực tiễn điều hành chính sách tại ASEAN-5 và Việt Nam.

15

Nguyễn Bình Dương: Brexit và những tác động tiềm ẩn đối với nền kinh tế châu Á.

25

Đặng Thu Thủy: Trái phiếu xanh – hướng phát triển quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam.

34

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Thùy Trang: Tổng luận nghiên cứu về an ninh môi trường trên thế giới và Đông Nam Á.

44

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Trần Thị Quỳnh Trang: Mạng sản xuất toàn cầu ngành chế tạo ô tô: So sánh trường hợp Thái Lan và Việt Nam.

53

THÔNG TIN – THAM KHẢO

Nguyễn Cảnh Chắt: Ảnh hưởng của việc chuyển đổi mô hình kinh tế Trung Quốc đối với sự tăng trưởng thương mại quốc tế.

62

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

69

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ

VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI 2017

73

File