Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 12 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 36
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Thế Anh: So sánh cải cách doanh nghiệp nhà nước ở hai nước Trung – Việt và gợi mở kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Hoàng Thị Hồng Minh: Tư nhân hóa ngành đường sắt ở Anh.
Phạm Mạnh Hùng: Cuộc cạnh tranh toàn cầu về nhân tài: Đối sách của Singapore và gợi mở cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Phạm Hồng Tiến: Quan hệ Nga – Trung và nhân tố Mỹ.
Lê Lêna: Áp dụng phương pháp tiếp cận phân tích mạng lưới xã hội trong nghiên cứu vai trò trung tâm của ASEAN trong các hợp tác an ninh – chính trị khu vực Đông Á sau Chiến tranh lạnh.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Duy Lợi: Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Thực trạng đàm phán và đối sách cho Việt Nam.
Vũ Tuấn Hưng: Khía cạnh sở hữu trí tuệ trong TPP: Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên.

THÔNG TIN – THAM KHẢO

Tổng mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới năm 2016.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File