Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 12 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 26
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Bùi Nhật Quang và Kiều Thanh Nga: Thổ Nhĩ Kỳ: Trạng thái thu nhập trung bình cao và những trở ngại để trở thành quốc gia có thu nhập cao.
Vũ Bá Thể: Chiến lược biển của Nhật Bản.
Bùi Minh Tiệp: Xu hướng chuyển dịch lợi thế so sánh trên thế giới và những hàm ý cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Nguyễn Thanh Minh: Quan điểm xây dựng chính sách biển cận đại và hiện đại.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Văn Huyền: Mô hình an sinh xã hội: Khung khổ lý thuyết và phác thảo ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Hồng Tâm: Thương mại hàng hóa giữa Việt Nam với các nước ASEAN gần đây: Thực trạng và vấn đề.
Quốc Việt, Chu Thị Nhường và Đặng Thị Bồng: Vai trò của thể chế hỗ trợ thị trường cạnh tranh: Trường hợp thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam.
Bùi Đức Hùng: Xu hướng tăng trưởng xanh ở các quốc gia và sự lựa chọn chính sách tăng trưởng mới ở vùng Trung Bộ.

THÔNG TIN – THAM KHẢO

  • Tổng mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới năm 2014.

File