Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 11 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 22
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

– Nguyễn Hồng Thu và Đoàn Đạt: Quản lý nợ công: Kinh nghiệm của các nước mới nổi

– Lại Lâm Anh: Phát triển kinh tế biển của Singapore.

– Lê Kim Sa: Sự chấm dứt kỳ tích kinh tế Trung Quốc: Một số quan điểm.

– Võ Thị Minh Lệ và Đặng Hoàng Hà: Một số tác động kinh tế – xã hội của biến đổi khí hậu đối với Trung Quốc.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

– Chu Đức Dũng và Nguyễn Mạnh Hùng: Mô hình tăng trưởng: Từ lý thuyết đến thực tiễn chính sách.

– Nguyễn Anh Tuấn: Quan điểm và nhận thức của Việt Nam và Mỹ về xây dựng quan hệ đối tác giữa hai nước.

– Nguyễn Thanh Đức: Một số suy nghĩ về chức năng sở hữu của Nhà nước trong Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.

– Bùi Đức Hùng: Phát triển bền vững công nghiệp vùng Trung Bộ trong thời kỳ hội nhập

Nguồn: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

File