Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2017

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 16
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Duy Dũng và Trần Minh Tuấn: Kinh nghiệm về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội tại một số nước Đông Nam Á.

3

Hoàng Thị Hồng Minh: Vai trò của cơ quan điều tiết đối với thúc đẩy cạnh tranh thị trường trong ngành viễn thông Anh.

12

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Lê Thái Phong và Nguyễn Thị Hạnh: Khởi nghiệp tinh gọn và tư duy thiết kế: Hai phương pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam.

24

Nguyễn Đạt Minh, Nguyễn Danh Nguyên và Lê Anh Tuấn: Các nhân tố tác động đến việc áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong các doanh nghiệp Việt Nam.

36

Bùi Thu Hiền và Nguyễn Thị Thu Hằng: Hiệu quả quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

47

Mai Cẩm Tú và Lê Minh Tâm: Tác động của chi phí xuất khẩu đến giá trị xuất khẩu: Trường hợp xuất khẩu nông sản Việt Nam.

68

THÔNG TIN THAM KHẢO

Lê Duy Thắng: Khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh: Căn nguyên, tác động và chiều hướng giải quyết khủng hoảng.

70

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

77

File