Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2014

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 27
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Thanh Đức: Một vài suy nghĩ về lý thuyết kinh tế mới sau khủng hoảng.
Võ Thị Minh Lệ và Nguyễn Đình Ngân: Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng ở Mỹ: Lý thuyết và thực tiễn.
Đinh Công Tuấn: Tác động của khủng hoảng nợ công đến thể chế kinh tế EU.
Nguyễn Duy Lợi, Chu Phương Quỳnh, Đồng Văn Chung và Phan Anh Tuấn: Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và một số bài học kinh nghiệm cho Vệt Nam.
Hoàng Xuân Long và Lê Thanh Tuấn: Nét độc đáo trong chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế của Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Lê Văn Mỹ và Hoàng Khắc Nam: Quan niệm của Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do về vai trò nước lớn trong hợp tác khu vực.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hồng Bắc: Sở hữu trí tuệ, những vấn đề đặt ra và bài học cho Việt Nam.
Lê Kim Sa và Vũ Hoàng Đạt: Nhận diện tầng lớp trung lưu ở Việt Nam qua cách tiếp cận đa chiều.

File