Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 1 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 43
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Đặng Phương Hoa: Nguồn gốc suy thoái kinh tế ở Nga.
Nguyễn Mạnh Hùng và Hồ Khánh Duy: Cải cách thể chế kinh tế nhìn từ trường hợp Hàn Quốc.
Nguyễn Việt Khôi và Tô Hương Linh: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành chè: Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Nhìn lại một số vấn đề nổi bật trong chính trị quốc tế 2015.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Văn Tùng: Điều hành chính sách tài khóa và sự ổn định kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.
Trần Đình Thao, Nguyễn Thọ Quang Anh và Trần Hương Giang: Thu hút FDI vào nông nghiệp trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Chính sách và thực tiễn.
Tô Huy Vũ và Nguyễn Đức Trung: Đánh giá khả năng hạn chế  các cú sốc đối với nền kinh tế Việt Nam của chính sách tiền tệ trên nền tảng Mô hình cân bằng tổng thể động ngẫu nhiên.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File