Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 1 – 2013

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 23
  • Tác giả iwep

INH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Bình Giang: Kinh tế thế giới 2012 và triển vọng năm 2013.

3

Bùi Ngọc Sơn: Kinh tế thế giới 2012 và triển vọng 2013: Nhìn từ các nền kinh tế chủ chốt.

15

Nguyễn Hồng Nhung: Thương mại quốc tế 2012 và triển vọng 2013.

31

Duy Nguyên Lợi – Vũ Đức Thanh: Quan hệ kinh tế quốc tế năm 2012 và triển vọng.

39

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Một vài vấn đề nổi bật trong tình hình chính trị quốc tế năm 2012.

53

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Bùi Quang Bình: Kinh tế Việt Nam năm 2013: Những khó khăn và giải pháp.

72

File