Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thư mời hợp tác

  • Ngày 24/01/2022
  • Hit 138
  • Tác giả Admin

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức Hội thảo khoa học: XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH COVID-19 Thời gian: 8:30 ngày 06 tháng 10 năm 2021 (thứ Tư) Quý đại biểu tham gia dưới hình thức trực tuyến theo đường dẫn: meet.google.com/xoq-eqfw-rjg (hoặc sử dụng ứng dụng Google Meet và nhập mã: xoq-eqfw-rjg). Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới rất mong được đón tiếp Quý đại biểu. Trân trọng./.

Hội Thảo Fdi Viện Ktcttg Flyer 2

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức Hội thảo khoa học: XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH COVID-19 Thời gian: 8:30 ngày 06 tháng 10 năm 2021 (thứ Tư) Quý đại biểu tham gia dưới hình thức trực tuyến theo đường dẫn: meet.google.com/xoq-eqfw-rjg (hoặc sử dụng ứng dụng Google Meet và nhập mã: xoq-eqfw-rjg). Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới rất mong được đón tiếp Quý đại biểu. Trân trọng./.

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức Hội thảo khoa học: XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH COVID-19 Thời gian: 8:30 ngày 06 tháng 10 năm 2021 (thứ Tư) Quý đại biểu tham gia dưới hình thức trực tuyến theo đường dẫn: meet.google.com/xoq-eqfw-rjg (hoặc sử dụng ứng dụng Google Meet và nhập mã: xoq-eqfw-rjg). Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới rất mong được đón tiếp Quý đại biểu. Trân trọng./.

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức Hội thảo khoa học: XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH COVID-19 Thời gian: 8:30 ngày 06 tháng 10 năm 2021 (thứ Tư) Quý đại biểu tham gia dưới hình thức trực tuyến theo đường dẫn: meet.google.com/xoq-eqfw-rjg (hoặc sử dụng ứng dụng Google Meet và nhập mã: xoq-eqfw-rjg). Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới rất mong được đón tiếp Quý đại biểu. Trân trọng./.

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức Hội thảo khoa học: XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH COVID-19 Thời gian: 8:30 ngày 06 tháng 10 năm 2021 (thứ Tư) Quý đại biểu tham gia dưới hình thức trực tuyến theo đường dẫn: meet.google.com/xoq-eqfw-rjg (hoặc sử dụng ứng dụng Google Meet và nhập mã: xoq-eqfw-rjg). Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới rất mong được đón tiếp Quý đại biểu. Trân trọng./.

 

 

File