Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại
Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Thể loại sách
  • Tác giả PGS. TS. Phạm Thái Quốc
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Nội dung
  • Tóm tắt

Sách chuyên khảo:  Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

Cuốn sách “Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Quốc gia do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và PGS.TS. Phạm Thái Quốc là chủ nhiệm.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Vấn đề lý luận và thực tiễn thế giới về sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Nội dung chính của chương này là:Tóm lược các quan điểm lý luận về sở hữu và vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường; Thực tiễn thế giới về sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

Chương 2: Vấn đề sở hữu trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hướng tới  hiện đại ở Việt Nam. Nội dung chính của chương này là : (1) Tóm lược các tranh luận về vấn đề sở hữu ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. (2) Quá trình đổi mới ở Việt Nam về vấn đề sở hữu qua các thời kỳ Đại hội Đảng. (3) Trình bày hiện trạng chế độ ở hữu ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới. (4) Chỉ ra những khác biệt về thể chế sở hữu của Việt Nam so với các nền kinh tế thị trường trên thế giới

Chương 3: Bối cảnh, định hướng và khuyến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề sở hữu ở Việt Nam. Chương này đề cấp đến các vấn đề: (1)Bối cảnh hoàn thiện vấn đề sở hữu ở Việt Nam. (2) Định hướng hoàn thiện vấn đề sở hữu ở Việt Nam. (3) Khuyến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề sở hữu ở Việt Nam.