Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  • Ngày 12/01/2024
  • Hit 306
  • Tác giả iwep

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA KỸ THUẬT SỐ CỦA TRUNG QUỐC VÀ

HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Tập thể tác giả:

TS. Chu Phương Quỳnh (Chủ biên)

PGS.TS. Chu Đức Dũng

PGS.TS. Phạm Thái Quốc

TS. Phạm Sỹ Thành

TS. Nghiêm Tuấn Hùng

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga

ThS. Nguyễn Đình Ngân

ThS. Nguyễn Trần Minh Trí

Ngô Thị Phương Lan

Nguyễn Thị Thuý

Chương 1: Sự hình thành và phát triển của Con đường tơ lụa kỹ thuật số

1.1. Bối cảnh hình thành Con đường tơ lụa kỹ thuật số

1.2. Chiến lược phát triển Con đường tơ lụa kỹ thuật số

1.3. Thực tiễn triển khai Con đường tơ lụa kỹ thuật số tới nay (2022)

1.4. Đánh giá chiến lược phát triển Con đường tơ lụa kỹ thuật số

Chương 2: Tác động và phản ứng của các nước đối với Con đường tơ lụa kỹ thuật số

2.1. Tác động của Con đường tơ lụa kỹ thuật số đối với các nước

2.2. Phản ứng của các nước đối với Con đường tơ lụa kỹ thuật số

2.3. Đánh giá chung

Chương 3: Triển vọng của Con đường tơ lụa kỹ thuật số và hàm ý chính sách cho Việt Nam

3.1. Triển vọng phát triển Con đường tơ lụa kỹ thuật số

3.2. Chính sách của Việt Nam đối với Con đường tơ lụa kỹ thuật số

3.3. Một số hàm ý cho Việt Nam

File