Định hướng nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Danh sách thành viên hội đồng khoa học Viện Kinh tế và chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2021 – 2025

  • Ngày 10/12/2021
  • Hit 432
  • Tác giả Admin

TT

Họ và tên Học hàm, học vị, chức vụ và nơi công tác hiện nay

Chức danh trong hội đồng

1

Phí Vĩnh Tường TS. NCVC, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Chủ tịch

2

Lê Văn Hùng TS. NCVC, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Phó Chủ tịch

3

Lại Lâm Anh TS. NCVC, Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế và Tài Chính quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Thư ký

4

Phạm Thái Quốc PGS. TS. NCVCC, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí “Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới”

Uỷ viên

5

Võ Thị Minh Lệ TS. NCVC, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Các vấn đề phát triển toàn cầu, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Uỷ viên

6

Nguyễn Hồng Thu TS. NCVC, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiên cứu Thương mại và Đầu tư quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Uỷ viên

7

Nghiêm Tuấn Hùng TS. NCVC, Trưởng Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Uỷ viên

8

Hoàng Khắc Nam GS. TS. GVCC, Trưởng Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại Học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

9

Nguyễn Mạnh Hùng PGS. TS. GVCC, Trợ lý Uỷ viên Bộ chính trị, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Uỷ viên