Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Đề tài cấp Bộ: “Di chuyển lao động quốc tế: Những vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu”

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 696
  • Tác giả iwep
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bình Giang
Thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ 2009-2010
Mục đích của đề tài khoa học này nhằm cung cấp một cái nhìn khái quát về di chuyển lao động quốc tế thể hiện qua những vấn đề nổi bật, những xu hướng cơ bản và những tác động chủ yếu trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, dự báo những xu hướng chính và những xu hướng sẽ nổi lên trong thập niên thứ hai của thế kỷ. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một số kiến nghị liên quan.
Kết quả nghiên cứu chính của đề tài được trình bày thành 3 chương.
Chương I gồm 4 phần:
–           Phần 1: Trình bày về bốn vấn đề nổi bật trong số rất nhiều vấn đề của di chuyển lao động quốc tế trong thập niên đầu của thế kỷ XXI.
–           Phần 2: Trình bày các xu hướng cơ bản của di chuyển lao động quốc tế thập niên vừa qua.
–           Phần 3: Đề cập khái quát các xu hướng trong chính sách xuất khẩu lao động của nước đang phát triển, nhập khẩu lao động của các nước đang phát triển và chính sách của các nước phát triển.
–           Phần 4: Trình bày các tác động, hệ quả kinh tế – xã hội của di chuyển lao động quốc tế. Các tác động và hệ quả này được phân loại theo loại tích cực và loại tiêu cực, tới các nước nhập khẩu và tới các nước xuất khẩu lao động.
Chương II trình bày hai loại xu hướng của di chuyển lao động quốc tế trong thập niên tới. Một là những xu hướng cơ bản “cũ” ở thập niên vừa qua vẫn tiếp diễn ở thập niên tới. Hai là những xu hướng đáng chú ý trong thập niên tới do tốc độ nổi lên của chúng. Phần lớn những xu hướng kiểu thứ hai này đã nổi lên ở thập niên vừa qua, dì còn chưa thật rõ. Nội dung của chương này gồm hai phần lớn.
– Phần 1 của chương II chỉ ra các nhân tố tác động tới tình hình di chuyển lao động quốc tế giai đoạn 2011 – 2020. Những nhân tố đáng kể nhất là chênh lệch về trình độ phát triển, xu hướng nhân khẩu thế giới và phân bổ lực lượng lao động thế giới trong tương lai.
– Phần 2 của chương II nêu thêm một loạt nhân tố phía sau các xu hướng của thập niên tới.
Chương III: Kết luận