Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Nhiệm vụ cấp Bộ: ”Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011”

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 188
  • Tác giả iwep
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hùng
 
Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011 là nhiệm vụ do Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao cho Viện Kinh tế và Chính trị thế giới thực hiện với mục tiêu cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới nổi bật trong năm 2010 và dự báo triển vọng tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2011, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Ngoài lời mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, Báo cáo tổng hợp của nhiệm vụ gồm có 4 chương:
Chương 1: Kinh tế thế giới năm 2010, phân tích những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển nổi bật của kinh tế thế giới năm 2010.
Chương 2: Chính trị thế giới năm 2010, phân tích những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển nổi bật của chính trị thế giới năm 2010.
Chương 3: Kinh tế và chính trị của một số nước và khu vực năm 2010, phân tích tình hình kinh tế và chính trị của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Liên minh châu Âu, Ấn Độ và ASEAN.
Chương 4: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2011 và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam, đưa ra một số nhận định về những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển nổi bật của tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2011 và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ cấp bộ này đã được Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản và phát hành trong năm 2011.