Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Đề tài cấp Bộ: “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Phản ứng chính sách của một số nước và gợi mở đối với Việt Nam”

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 89
  • Tác giả iwep
Thời gian thực hiện: 2017 – 2018

Chủ trì: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Thực hiện: Nguyễn Hồng Thu (chủ nhiệm), Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Hồng Bắc, Võ Thị Minh Lệ, Hoàng Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Chu Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Tâm, Phạm Anh Tuấn, Trần Thị Thu Thủy

Nội dung: Đề tài đã khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư từ bản chất, đặc điểm đến tác động của nó. Đồng thời đề tài tập trung vào nghiên cứu phản ứng chính sách của một số nước đối với cuộc CMCN lần thứ tư, trong đó nghiên cứu tập trung vào các chính sách: Khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ mới; Phát triển nguồn nhân lực; Đầu tư phát triển R&D. Dựa trên các bài học kinh nghiệm của các nước, đề tài đưa ra một số hàm ý chính sách để Việt Nam có thể tận dụng được các cơ hội và giảm thiểu những thách thức rủi ro mà cuộc CMCN lần thứ tư mang lại.