Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Đề tài cấp Bộ: “Giải pháp cải cách thể chế kinh tế Việt Nam nhằm hội nhập hiệu quả vào các FTA thế hệ mới”

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 55
  • Tác giả iwep

Đề tài cấp Bộ: Giải pháp cải cách thể chế kinh tế Việt Nam nhằm hội nhập hiệu quả vào các FTA thế hệ mới”

Thời gian thực hiện: 2017 – 2018

Cơ quan chủ trì: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

Chủ nhiệm đề tài: Chu Đức Dũng

Nội dung:

Đề tài phân tích: (1) Những nội dung, yêu cầu về mặt thể chế của các FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia (EVFTA và CPTPP) và các tác động của chúng đến sự phát triển của Việt Nam; (2) Các cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam đến nay nhằm hội nhập vào các FTA thế hệ mới, các hạn chế của nỗ lực cải cách đó, nguyên nhân của các hạn chế; (3) Đề xuất giải pháp cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập hiệu quả vào các FTA thế hệ mới (EVFTA và CPTPP) trong thời gian tới.

Đề tài tiếp cận vấn đề cải cách thể chế kinh tế Việt Nam theo hai tuyến yêu cầu: những yêu cầu trực tiếp của các các FTA thế hệ mới và những yêu cầu xuất phát từ mục tiêu phát triển nội tại của Việt Nam. Liên quan đến cải cách thể chế Việt Nam, đề tài phân biệt các thể chế kinh tế cơ bản, thể chế “gốc” (như quan hệ nhà nước – thị trường, mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương, chế độ công vụ và tiền lương trong khu vực công, quyền tư hữu tài sản, sở hữu đất đai, doanh nghiệp nhà nước,…) và các thể chế bề nổi.