Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 5 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 9
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Hoàng Xuân Long và Chu Đức Dũng: Xác định mục tiêu: Bí quyết thành công trong nhập khẩu công nghệ của các nền kinh tế mới công nghiệp hóa và Trung Quốc.
Phạm Văn Hồng: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia công nghiệp hỗ trợ: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam.
Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Phượng Lê và Nguyễn Mậu Dũng: Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phạm Quỳnh Anh: Xây dựng tiêu chí nước công nghiệp hiện đại: Tiếp cận hệ thống và ứng dụng cho Việt Nam.
Nguyễn Thị Hoài Lê: Cấu trúc vốn và tài trợ vốn trước các thay đổi của chính sách tiền tệ: Khảo sát 500 doanh nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Đoàn Châu Trinh: Mở cửa thị trưởng bảo hiểm và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam.
Phạm Hồng Chương: Tăng cường liêt kết các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam.
Nguyễn Thị Thanh Tâm: Huy động và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam trong bối cảnh mới.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File