Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 4 – 2021

  • Ngày 28/03/2022
  • Hit 40
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Lưu Ngọc Trịnh: Xu hướng “Thoái Trung” của các doanh nghiệp Nhật Bản gần đây và hàm ý cho Việt Nam.

Nguyễn Hồng Thu: Phát triển thương mại điện tử ở  nông thôn Trung Quốc.

Nguyễn Thị Phương Nam: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy kinh tế tri thức ở một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ – AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Lan Hương: Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ trong thời kỳ Covid-19.

                                     VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Thu Thủy: Tác động của Covid-19 và giải pháp với doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa Việt Nam.

Trần Thị Vân Anh và Phan Huy Thành: Đổi mới công nghệ trong ngành chế biến chế tạo Việt Nam: Vấn đề và nguyên nhân.

File