Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 4 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 31
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Vũ Anh Dũng và Nguyễn Thiên Duyên: Thuế sinh thái trong mối quan hệ với chuỗi cung ứng xanh.
Nguyễn Mạnh Hùng: Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại nhìn từ lý luận và thực tiễn.
Trần Thị Lan Hương và Nguyễn Bình Giang: Bẫy thu nhập trung bình thấp của Ai Cập: Thực trạng và nguyên nhân.
Võ Minh Lệ và Vũ Đức Thanh: Quản lý rừng dựa vào cộng đồng và vấn đề giảm nghèo ở một số nước châu Á.
Chu Phương Quỳnh: Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp.
Trần Thị Ngọc Quyên và Trịnh Quang Hưng: Đổi mới kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư tại Myanmar.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Võ Xuân Tiến: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam.
Nguyễn Thành Hiếu: Vai trò của liên kết nội bộ doanh nghiệp trong quan hệ giữa chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh.
Đỗ Thị Thúy Phương: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các hợp tác xã chè ở tỉnh Thái Nguyên.

File