Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 3 – 2016

  • Ngày 23/08/2022
  • Hit 16
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Nguyễn Duy Lợi: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương: Một số cơ hội và thách thức chủ yếu với Việt Nam.
Nguyễn Hoàng Hiển: Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đến quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam.
Vũ Thị Thanh Xuân: Xóa đói giảm nghèo qua mô hình tài chính vi mô: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam.
Trần Thị Ngọc Quyên: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một số ngành dịch vụ ASEAN và vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thành Công: Việt Nam tham gia APEC: Thực trạng và giải pháp.
Trần Chí Thiện: Hợp tác quốc tế nhằm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam.
Đỗ Đình Long, Nguyễn Khánh Doanh và Bùi Thị Minh Hằng: Động lực và những yếu tố cản trở việc chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè: Nghiên cứu các tỉnh miền núi phía Bắc.
Đặng Thị Hương và Nguyễn Đăng Minh: Đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản trị tinh gọn.
Bùi Đức Hùng, Bùi Đức Phi Hùng và Phạm Quốc Trí: Các nhân tố tác động đến việc sử dụng hóa chất vô cơ trong nuôi trồng thủy sản ven biển.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

File