Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại
Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Canada và đề xuất chính sách cho Việt Nam

Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Canada và đề xuất chính sách cho Việt Nam

Thể loại sách
  • Tác giả PGS. TS. Nguyễn Duy Lợi
  • Bộ sách ISBN: 978-604-308-110-7
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Ngày phát hành 12/2020
[download url="https://iwep.gov.vn/wp-content/uploads/2021/12/Du-an-Det-may.pdf"]
  • Nội dung
  • Tóm tắt

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỂ CHẾ VÀ THỂ CHẾ VƯỢT TRỘI

1.1. Tổng quan cơ sở lý luận về thể chế và thể chế vượt trội

1.2. Quan niệm chung về thể chế

1.3. Các yếu tố tác động đến thể chế vượt trội để phát triển vùng

1.4. Một số lý thuyết về vai trò của thể chế

1.5. Các nội dung thể chế vượt trội phát triển vùng

Chương 2: THỂ CHẾ VƯỢT TRỘI PHÁT TRIỂN VÙNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

2.1. Thể chế vượt trội để phát triển vùng của Hàn Quốc

2.2. Thể chế vượt trội để phát triển vùng của Trung Quốc

2.3. Thể chế vượt trội để phát triển vùng của Pháp

2.4. Thể chế vượt trội để phát triển vùng của Canada

2.5. Một số so sánh, đánh giá

Chương 3: THỂ CHẾ VƯỢT TRỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN VÙNG CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

3.1. Khái quát chung về thể chế vượt trội phát triển vùng của Việt Nam

3.2. Thực trạng hoạt động của thể chế vượt trội các khu kinh tế

3.3. Đề xuất thể chế vượt trội để phát triển vùng cho Việt Nam

Tóm tắt