Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển việc làm xanh và bài học cho Việt Nam

  • Ngày 24/11/2023
  • Hit 109
  • Tác giả iwep

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM XANH VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Tập thể tác giả:

  1. TS. Võ Thị Minh Lệ
  2. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga
  3. ThS. Nguyễn Đình Ngân
  4. ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến
  5. TS. Trần Thị Quỳnh Trang

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển việc làm xanh

1.1. Quan điểm chung về việc làm xanh

1.2. Các nhân tố thúc đẩy việc làm xanh

1.3. Lợi ích và rủi ro

1.4. Phương thức phát triển việc làm xanh

Chương 2: Kinh nghiệm của Đức về phát triển việc làm xanh

2.1. Quan điểm của Đức về phát triển việc làm xanh

2.2. Thực tiễn phát triển việc làm xanh ở Đức

2.3. Chính sách phát triển việc làm xanh ở Đức

2.4. Đánh giá chung

Chương 3: Kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển việc làm xanh

3.1. Quan điểm của Hàn Quốc về phát triển việc làm xanh

3.2. Thực trạng việc làm xanh ở Hàn Quốc

3.3. Chính sách thúc đẩy phát triển việc làm xanh ở Hàn Quốc

3.4. Đánh giá chung

Chương 4: Kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển việc làm xanh

4.1. Quan điểm của Trung Quốc về phát triển việc làm xanh

4.2. Thực trạng phát triển việc làm xanh ở Trung Quốc

4.3. Môi trường pháp lý, thể chế và các chính sách phát triển việc làm xanh ở Trung Quốc

4.4. Đánh giá chung

Chương 5: Phát triển việc làm xanh ở Việt Nam

5.1. Quan điểm và định hướng phát triển việc làm xanh của Việt Nam

5.2. Thực trạng việc làm xanh ở Việt Nam

5.3. Bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phát triển việc làm xanh cho Việt Nam

Kết luận

File