Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại
Chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

  • Nội dung
  • Tóm tắt

CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

SỐNG Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

 

Tập thể tác giả:

TS. Võ Thị Minh Lệ (Chủ biên)

TS. Nguyễn Bình Giang (Đồng chủ biên)

TS. Nguyễn Thị Tám

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh

PGS.TS. Bế Trung Anh

PGS. TS. Lê Hiếu Học

TS. Phạm Quang Linh

TS. Đoàn Thị Kiều Vân

TS. Nguyễn Văn Tạo

TS. Phạm Anh Tuấn

TS. Trần Thị Hà

ThS. Vũ Tuyết Lan

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga

NCS. Trần Thị Quỳnh Trang

ThS. Lê Hồng Thanh

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Phùng Quốc Huy

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ SỐNG Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ SỐNG Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG HOÁ, ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ SỐNG Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY

CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN DÂN TỘCTHIỂU SỐ SỐNG Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030