Giới thiệu IWEP

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Chức năng và nhiệm vụ Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

  • Ngày 05/04/2022
  • Hit 46
  • Tác giả iwep

1. Chức năng:

1. Nghiên cứu các lý thuyết kinh tế và chính trị.

2. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản, những xu hướng của kinh tế và chính trị thế giới và ảnh hưởng đối với Việt Nam.

3. Cung cấp luận cứ khoa học dựa trên bằng chứng thuộc lĩnh vực chuyên môn, phục vụ các cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác hoạch định chính sách.

4. Tư vấn và cung cấp dịch vụ tư vấn về những vấn đề kinh tế – xã hội, chính trị và các vấn đề nghiên cứu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

5. Cung cấp nguồn nhân lực tham gia giảng dạy, đào tạo sau đại học trong lĩnh vực kinh tế và chính trị theo yêu cầu của Viện Hàn lâm, các tổ chức, cơ quan khác trong và ngoài nước.

6. Liên kết, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, xuất bản và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực kinh tế và chính trị.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý thuyết kinh tế và chính trị thế giới.

3. Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu những vấn đề lý thuyết, thực tiễn về kinh tế và chính trị thế giới, trong đó có Việt Nam.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và chính trị; tham gia đào tạo sau đại học phát triển nguồn nhân lực trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và các tổ chức trong nước và nước ngoài.

5. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

6. Tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

7. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học; xuất bản các ấn phẩm khoa học, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học và kiến thức khoa học về kinh tế chính trị thế giới và trong nước.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; tài chính và tài sản của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới theo quy định của Nhà nước và sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do của Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

File