Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Danh mục đề tài cấp Bộ từ 2015-2020

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 203
  • Tác giả iwep

Tổng hợp danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm 2015-2016

1

Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình

2

Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực (RTA) của một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam TS. Lê Thị Ái Lâm

3

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam TS. Lại Lâm Anh

4

Đặc điểm, động thái và xu hướng của nền kinh tế thế giới giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 PGS.TS. Chu Đức Dũng

5

Bất ổn an ninh, chính trị, xã hội ở một số nước/khu vực trên thế giới hiện nay: nghiên cứu so sánh và một số hàm ý chính sách ThS. NCVC. Nguyễn Hồng Bắc

6

Nghiên cứu so sánh chính sách cải cách nền hành chính công tại một số nước Châu Á và bài học cho Việt Nam PGS.TS. Phạm Thái Quốc

7

Kinh tế và chính trị thế giới 2015, triển vọng 2016 TS. Nguyễn Bình Giang

8

Kinh tế, Chính trị Thế giới 2016 và triển vọng 2017 TS. Nguyễn Bình Giang
Năm 2017-2018
1 Giải pháp cải cách thể chế kinh tế Việt Nam nhằm hội nhập hiệu quả vào các FTA thế hệ mới PGS.TS. Chu Đức Dũng
2 Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam TS. Nguyễn Duy Lợi
3 Xu hướng liên kết, liên minh chính trị – an ninh trên thế giới từ sau 2009 đến 2030 và hàm ý chính sách cho Việt Nam ThS.NCVC. Phạm Hồng Tiến
4 Triển vọng của giá dầu thế giới giai đoạn 2018-2030 và tác động của nó đến kinh tế và chính trị thế giới và một số hàm ý cho Việt Nam ThS.NCVC. Bùi Ngọc Sơn
5 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: phản ứng chính sách của một số nước và gợi mở đối với Việt Nam ThS.NVCC. Nguyễn Hồng Thu
6 Nhiệm vụ: Kinh tế và chính trị thế giới năm 2017 và triển vọng 2018 TS. Nguyễn Bình Giang
7 Nhiệm vụ: Kinh tế, chính trị thế giới năm 2018 và triển vọng 2019 TS. Nguyễn Bình Giang
Năm 2019-2020

1

Dự báo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2020-2030” TS. Phạm Anh Tuấn

2

Chiến lược của Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương –Thái Bình Dương và hàm ý chính sách đối với Việt Nam” ThS.S.NCVC. Võ Hải Minh

3

An ninh nguồn nước khu vực Tiểu vùng Sông Mê Công Mở rộng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam” TS. Võ Thị Minh Lệ

4

Tác động của cách mạng công  nghiệp lần thứ tư đến quan hệ quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam TS. Nghiêm Tuấn Hùng

5

Phát triển kinh tế chia sẻ ở một số nước Châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam” ThS.NCVC. Trần Thị Cẩm Trang

6

Kinh tế , chính trị 2019 và triển vọng 2020 TS. Nguyễn Bình Giang

7

Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á PGS.TS. Phạm Thái Quốc