Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2009-2010:

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 36
  • Tác giả iwep

Tổng luận kinh tế và chính trị thế giới hai thập kỷ đầu thế kỷ XXI: Vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu”

Chủ nhiệm: Lưu Ngọc Trịnh

Mã số: CT09-25-07
 

Năm 2009, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã giao Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới chủ trì Chương trình nghiên cứu cấp bộ “Kinh tế và chính trị thế giới hai thập kỷ đầu thế kỷ 21 – Vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu”. Chương trình được thực hiện trong hai năm 2009 và 2010 với mục tiêu chính là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản có liên quan đến sự tiến triển của nền kinh tế và chính trị thế giới đầu thế kỷ XXI và xu hướng tiến triển của nó; Xác định, phân tích và đánh giá nền kinh tế và chính trị thế giới hiện nay; Xu hướng tiến triển cơ bản của các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới trong thập kỷ tới năm 2020; Trên cơ sớ đó, nêu ra những tác động có thể của chúng đến thực tế phát triển nền kinh tế và chính trị, nhất là của Việt Nam và đối sách.

Chương trình được thực hiện thông qua một hệ thống 7 đề tài nhánh, trong đó đề tài “Tổng luận kinh tế và chính trị thế giới hai thập kỷ đầu thế kỷ XXI: – Vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu” do PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh làm chủ nhiệm có nhiệm vụ tổng hợp những kết quả nghiên cứu của cả 6 đề tài còn lại và chỉ rõ tác động của những diễn biến kinh tế và chính trị thế giới trong hai thập kỷ đầu thế kỷ 21 tới Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu chính của đề tài được trình bày thành 3 chương.

Chương 1: Những vấn đề nổi bật của kinh tế và chính trị thế giới thập kỷ đầu thế kỷ XXI

– Thực trạng kinh tế thế giới 10 năm qua (từ năm 2000 đến 2010), bao gồm động thái tiến triển và các đặc điểm chủ yếu.

– Thực trạng chính trị thế giới 10 năm qua (từ năm 2000 đến 2010), bao gồm động thái tiến triển và các đặc điểm chủ yếu.

– Thực trạng tiến triển của một số lĩnh vực chính trị và an ninh phi truyền thống chủ yếu: Vấn đề hòa bình và xung đột (sắc tộc, tôn giáo), chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa khủng bố và chống khủng bố quốc tế, biến đổi khí hậu toàn cầu, an ninh năng lượng, lương thực và nguồn nước…

Chương 2: Xu hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020

– Dự báo kinh tế thế giới 10 năm tới (từ năm 2011 đến năm 2020), bao gồm động thái tiến triển, các đặc điểm chủ yếu và xua hướng tiến triển của một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu.

– Dự báo nền chính trị thế giới trong 10 năm tới (từ năm 2011 đến năm 2020), bao gồm các xu hướng tiến triển cơ bản và đặc điểm chủ yếu.

Chương 3: Tác động của kinh tế và chính trị thế giới đến Việt Nam

– Những thời cơ và thách thức chủ yếu đặt ra cho thế giới, khu vực và các nước.

– Những chiều hướng cải cách cơ bản của các tổ chức kinh tế và chính trị quốc tế và khu vực (Liên hợp quốc, WTO, IMF, WB, ADB…)

– Những đối sách của các khu vực và một số nước chủ yếu.

+ Các đối sách kinh tế: Cải cách kinh tế trong nước và điều chỉnh chính sách kinh tế đối ngoại.

+ Các đối sách chính trị: Cải cách chính trị nội bộ và điều chỉnh chính sách đối với các khu vực và với các nước lớn.