Công trình tiêu biểu

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Đề tài KX04.12/06-10: Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập Kinh tế Quốc tế trong bố cảnh mới của Việt Nam.

  • Ngày 18/03/2022
  • Hit 156
  • Tác giả iwep
Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Cơ quan thực hiện: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Hoàn thành năm 2010
Đề tài nghiên cứu khoa học KX.04.12/06-10 “Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam” là một cấu phần của Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước KX.04/06-10 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010” do Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì nhằm làm sáng tỏ lý luận về một trong 8 mối quan hệ cơ bản trong quá trình đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.