Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại
Đảm bảo an ninh phi truyền thống của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Đảm bảo an ninh phi truyền thống của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Sách chuyên khảo
  • Tác giả TS. Võ Thị Minh Lệ (Chủ biên), TS. Trần Thị Hà, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga, ThS. Nguyễn Đình Ngân, TS. Phí Vĩnh Tường, NCS. Trần Thị Quỳnh Trang
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Ngày phát hành 2022
  • Nội dung
  • Tóm tắt

ĐẢM BẢO AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC NƯỚC CAMPUCHIA, LÀO, MYANMAR VÀ VIỆT NAM

Tập thể tác giả

TS. Võ Thị Minh Lệ (Chủ biên)

TS. Trần Thị Hà

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga

ThS. Nguyễn Đình Ngân

TS. Phí Vĩnh Tường

NCS. Trần Thị Quỳnh Trang

Chương 1

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai của các nước CLMV trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Chương 2

Giảm nhẹ rủi ro dịch bệnh của các nước CLMV trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Chương 3

Đảm bảo an ninh nguồn nước của các nước CLMV trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Chương 4

Đảm bảo việc làm bền vững của các nước CLMV trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Chương 5

Đảm bảo an ninh phi truyền thống trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững: Cơ hội, thách thức và giải pháp