Đề tài

Hoạt động nghiên cứu

Share Social
Print
Quay lại

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ năm 2009 – 2010

  • Ngày 22/03/2022
  • Hit 109
  • Tác giả iwep
Tên chương trình: “KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ NỔI BẬT, XU HƯỚNG CƠ BẢN VÀ TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU”
Chủ nhiệm chư­ơng trìnhPGS. TS. LƯU NGỌC TRỊNH
Cơ quan chủ trì chư­ơng trìnhVIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI
Số TT
Tên đề tài (nhiệm vụ) khoa học:
Mã số
Chủ nhiệm
I
ĐỀ TÀI
1
 Đề tài: Tổng quan Tình hình Kinh tế thế giới hai thập kỷ đầu thế kỷ 21: Thực trạng, vấn đề nổi bật, xu h­ướng cơ bản và tác động chủ yếu
CT-09-25-01
TS. Nguyễn Thanh Đức
2
 Đề tài: Tổng quan tình hình chính trị thế giới hai thập kỷ đầu thế kỷ 21: Những vấn đề nổi bật, xu hướng cơ bản và tác động chủ yếu
CT-09-25-02
TS. Đặng Xuân Thanh
3
Đề tài: Tự do hóa th­ương mại thế giới: Đặc điểm và các vấn đề nổi bật, xu h­ướng cơ bản và tác động chủ yếu
CT-09-25-03
TS. Nguyễn Văn Tâm
4
Đề tài: Tự do hóa tài chính: Một xu hư­ớng mang tính toàn cầu
CT-09-25-04
Th.S. Bùi Ngọc Sơn
5
Đề tài: Di chuyển lao động quốc tế: Những vấn đề nổi bật, xu h­ướng cơ bản và tác động chủ yếu
CT-09-25-05
TS. Nguyễn Bình Giang
6
Đề tài: Các tổ chức phi chính phủ quốc tế: Những vấn đề nổi bật, xu h­ướng cơ bản và tác động chủ yếu
CT-09-25-06
TS. Đinh Quý Độ
7
Đề tài Tổng luận về Kinh tế và Chính trị thế giới: Những vấn đề nổi bật, xu h­ướng cơ bản và các tác động chủ yếu
CT-09-25-07
PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh
II
NHIỆM VỤ
8
Kinh tế và chính trị thế giới năm 2009 và triển vọng năm 2010: Những vấn đề đặt ra từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
CT-09-25-08
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
9
Kinh tế và chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng 2011: Vấn đề tái cấu trúc kinh tế sau khủng hoảng
CT–09–25-09
TS. Nguyễn Mạnh Hùng